Keynote
Keynote

Erol Taymaz, METU

Slavo Radosevic, University College London