Keynote
Keynote

Giovanni Dosi, LEM, Scuola Superiore Sant’Anna

Erol Taymaz, METU

Slavo Radosevic, University College London